پښتو ازادي رادیو APK

پښتو ازادي رادیو
پښتو ازادي رادیو screenshot 1پښتو ازادي رادیو screenshot 2پښتو ازادي رادیو screenshot 3پښتو ازادي رادیو screenshot 4
د کاریال په اړه:
دا کاریال د ازادي رادیو مینوالو ته
د سهولت په پار جوړشوی.....

د کاریال کارول :
د کاریال کارول ډېر ساده دي!
کله چې تاسو یوه پاڼه راخلاصه کړئ او د هغې پاڼې په داخل کې، په نورو موضوعاتو دلوستلو له پاره په هغو لینکونو باندې کلیک وکړئ، نو له داخل شوې پاڼې څخه بلې ته ځئ، په دې وخت کې که تاسو د خپل مبایل په (باک) توکمې کلیک وکړئ، نو له هغې پاڼې څخه تاسو په مکمله توګه د کور مینو سره مخامخ کېږئ او که وغواړئ کور مینو ته داخل نشئ او په هغې پاڼه کې نور موضوعات ولولئ ، نو مهرباني وکړئ، د همغې پاڼې په سر کې له (←) توکمې څخه کار واخلئ، کله مو چې زړه وغوښتل چې د کور مینو ته داخل شئ، په دې وخت کې بیا د مبایل(باک) له توکمې څخه کار واخلئ...
همدارنګه تاسو کولی شئ چې پاڼه لویه او کوچنۍ کړئ، د دې کړنو د ترسره کولو له پاره د هرې پاڼې په پاسنۍ برخه کې له ( +) او (-) توکمو څخه کار واخلئ.