CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) APK

CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau)
CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) screenshot 1CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) screenshot 2CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) screenshot 3CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) screenshot 4CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) screenshot 5
Ứng dụng chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau cung cấp cho bà con các thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. -Thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh, thông tin tiêm phòng, thông tin về thời tiết, ...