WestStein APK

WestStein
Free   
2.0.62
11.41 MB
WestStein screenshot 1WestStein screenshot 2WestStein screenshot 3
Download the app developed by SIA WestStein (Registration No. 40103612910) to access the WestStein prepaid Mastercard® client portal using Android devices. The app allows you to monitor your spending, load your card account and make transfers.

Features of the app:
- Activate card
- Check card balance
- Load card with cash vouchers
- Find the nearest Narvesen location to purchase card loading vouchers
- Make transfers from one WestStein card to another WestStein card.
- View transaction history and prepare transaction reports for a specified date range
- Change client status from unverified to verified by submitting photos of the required documents
- Find out the PIN code of your card
- Report a lost or stolen card
- Order additional payment cards
- Find out how to contact WestStein
- Learn the answers to frequently asked questions
- Get familiar with the Terms and Conditions of card usage

The WestStein prepaid Mastercard is issued by Prepaid Financial Services Limited pursuant to a license from Mastercard International Incorporated. Prepaid Financial Services Limited is regulated and authorised by the Financial Conduct Authority, registration number 900036. Registered Office: 36 Carnaby Street London, W1F 7DR.
All rights reserved© 2016

[LV]

Lejuplādējiet SIA WestStein (reģ.nr. 40103612910) lietotni piekļuvei WestStein priekšapmaksas Mastercard® klientu portālam Android ierīcēs. Ar lietotnes palīdzību sekojiet līdzi saviem tēriņiem, papildiniet kartes kontu un veiciet pārskaitījumus.

Mobilās lietotnes iespējas:
- Aktivizēt karti
- Uzzināt kartes atlikumu
- Papildināt karti ar skaidras naudas vaučeriem
- Uzzināt tuvākā Narvesen atrašanās vietu, kur iegādāties kartes papildināšas vaučerus
- Veikt pārskaitījumus no WestStein kartes uz citu WestStein karti
- Apskatīt darījumu vēsturi un sagatavot darījumu vēstures atskaiti noteiktā laika periodā
- Mainīt klienta statusu no neverificēta uz verificētu, iesniedzot nepieciešamo dokumentu fotogrāfijas
- Uzzināt savas kartes PIN kodu
- Ziņot par kartes nozaudēšanu vai nozagšanu
- Pasūtīt papildu norēķinu kartes
- Uzzināt kā sazināties ar WestStein
- Rast atbildes uz klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem
- Iepazīties ar kartes lietošanas Noteikumiem un nosacījumiem

WestStein priekšpmaksas Mastercard izdod Prepaid Financial Services Ltd. saskaņā ar Mastercard Internatinal Inc. licenci. Prepaid Financial Services Ltd. darbību uzrauga un reglamentē Finanšu darbību regulatīvā iestāde (Financial Conduct Authority) reģ.Nr.900036. Juridiskā adrese: 36 Carnaby Street, Londona, W1F 7DR. Visas tiesības aizsargātas©2016

[RU]

Загрузите разработанное приложение SIA WestStein (reģ.nr. 40103612910) для доступа к клиентскому порталу WestStein prepaid Mastercard® через Android устройства. При помощи приложения отслеживайте свои расходы, пополняйте счет и осуществляйте перечисления.  

Возможности мобильного приложения: 
- Активизация карты
- Проверка остатка средств на счету
- Пополнения карты ваучерами
- Возможность узнать место нахождения ближайшего торгового киоска Narvesen, где можно приобрести ваучер пополнения за наличные деньги
- Делать перечисления с WestStein на WestStein
- Просмотреть историю транзакций и приготовить выписку со счета за какой либо период времени
- Подать документы для смены статуса клиента  с неверифицированного на верифицированного
- Узнать PIN код своей карты
- Сообщить о потери карты или её краже
- Заказать дополнительные карты
- Узнать как связаться с WestStein
- Найти ответы на часто задаваемые вопросы клиентов
- Ознакомиться с условиями и положениями использования карты

Карта предоплаты WestStein Mastercard выдана компанией Prepaid Financial Services Ltd. в соответствии с лицензией Mastercard Internatinal Inc. Работу Prepaid Financial ServicesLtd. надзирает и регламентирует, финансовую деятельность регулирующий орган, Financial Conduct Authority номер регистрации 900036. Юридический адрес: 36 CarnabyStreet, Londona, W1F 7DR.  Все права зашищены ©2016

WestStein APK reviews


Login to post your reviews